Privatumo politika

 • PRIVATUMO POLITIKA

  BENDRA INFORMACIJA
  Lankantis ir/ar registruojantis UAB „Sraigė ir varlė” (toliau – Bendrovė) interneto svetainėje www.sraigeirvarle.lt (toliau – Svetainė), Jūs pateikiate Bendrovei savo asmens duomenis ir suteikiate teisę Bendrovei juos tvarkyti šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Nesutinkant su Politika ar tam tikromis jos nuostatomis, Jūs negalite naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Politikoje pateikiama informacija apie tai, kokius asmens duomenis Bendrovė tvarko, kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai, jų saugojimo terminai, kokios yra Jūsų teisės, bei visa kita su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Bendrovė gali bet kada atnaujinti ar pakeisti Politiką, kurios nauja redakcija įsigalioja nuo paskelbimo Svetainėje momento.
  Duomenys apie Bendrovę: UAB „Sraigė ir varlė“, juridinio asmens kodas 302598453, PVM mokėtojo kodas LT100005981519, buveinės adresas Plytinės g. 29-42, Vilnius, www.sraigeirvarle.lt, el.p. info@sraigeirvarle.lt.

  BENDROVĖS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TVARKYMO PAGRINDAS, SAUGOJIMO TERMINAS
  Asmens duomenys yra bet kokia Bendrovės apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu, t.y. Jūsų vardas, pavardė, lytis, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, IP adresas, Svetainės naršymo ir pirkimo istorija, atsiskaitymo duomenys. Šie duomenys taip pat apima viešai esančius Jūsų asmens duomenis, su kuriais Bendrovė susipažįsta Jums susisiekus su Bendrove per socialinį tinklą „Facebook“ ar atlikus aktyvius veiksmus socialinio tinkle „Facebook“ Bendrovės paskyroje.
  Bendrovė renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta žemiau:
  Duomenų tvarkymo tikslas – registracija, identifikavimas ir Jūsų aptarnavimas:
  Tvarkomi asmens duomenys - Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas
  Duomenų tvarkymo terminas - dveji metai nuo kliento paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, siekiant apginti Bendrovės teises ir teisėtus interesus.
  Duomenų tvarkymo tikslas – prekių pardavimo ir paslaugų teikimo administravimas:
  Tvarkomi asmens duomenys - Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimų istorija
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas
  Duomenų tvarkymo terminas - dveji metai nuo kliento paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia siekiant apginti Bendrovės teises ir teisėtus interesus.

  JŪSŲ TEISĖS
  Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
  Jūs galite bet kada susisiekti su Bendrove siekiant pasitikslinti, ar Bendrovė tvarko kokius nors Jūsų asmens duomenis, bei pateikti prašymą susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
  Teisė ištaisyti asmens duomenis
  Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje Bendrovei pateikti asmens duomenys arba jeigu Jūs pastebėjote, kad Bendrovės tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
  Teisė atšaukti sutikimą
  Tais atvejais, kai Jūsų duomenis Bendrovė tvarko Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad Bendrovė nebegalės suteikti galimybės toliau naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
  Teisė pateikti skundą
  Jei Jūs manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir/ar gali būti pažeistos, Bendrovė prašo Jūsų nedelsiant kreiptis tiesiogiai Politikoje numatyta tvarka. Bendrovė įsipareigoja dėti visas pastangas, kad išsiaiškinti Jūsų skundo aplinkybes ir per protingą terminą informuoti Jus apie skundo tyrimo eigą ir rezultatą. Jei Bendrovės tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  Teisė ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam)
  Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė ištrintų Jūsų asmens duomenis.
  Teisė dėl asmens duomenų perkėlimo
  Asmens duomenis, kuriuos Bendrovė tvarko remiantis Jūsų sutikimu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti asmens duomenis mes Jums pateiksime tiesiogiai, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
  Norint pasinaudoti bet kuria iš aukščiau nurodytų teisių, prašome Jūsų pateikti Bendrovei rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@sraigeirvarle.lt. Bendrovė įsipareigoja per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl atitinkamos Jūsų teisės įgyvendinimo.

  DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS
  Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis savo darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams ir/ar kitiems asmenims, padedantiems Bendrovei vykdyti ir administruoti paslaugų Svetainėje teikimą, jei tai būtina tikslams, nurodytiems Politikoje, įgyvendinti.
  Bendrovė taip pat gali perduoti Jūsų asmens duomenis socialinio tinklo „Facebook“ valdytojui tuo atveju, kai Jūs prisijungiate prie socialinio tinklo „Facebook“ Bendrovės paskyros.Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai 1) tai yra būtina pagal galiojančius teisės aktus arba 2) teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Bendrovės teises, Bendrovės pirkėjų, darbuotojų ir/ar turto saugumą.Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik Europos Sąjungos teritorijoje ir nebus perduodami trečiosioms valstybėms.

  PAPILDOMOS SĄLYGOS
  Svetainėje gali būti pateikiama trečiųjų šalių reklama. Tokios trečiosios šalys yra visiškai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus teisės aktų numatytus reikalavimus.
  Svetainėje gali būti atskirai pažymėtos informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Jei trečiųjų šalių pranešimuose nėra pateikiama informacija apie Bendrovės parduodamų prekių savybes, Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą informaciją ir už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.
  Bendrovė imasi visų priemonių, siekiant užtikrinti valdomos internetinės parduotuvės saugumą. Pirkėjas yra atsakingas už savo slaptažodžio ir pateikiamų asmens duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus, atliekamus su šiais duomenimis (duomenų perdavimą, užsakymų pateikimą ir pan.). Jūs esate atsakingas, kad Bendrovei pateikti Jūsų duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.
  Bendrovė naudojasi socialinio tinklo „Facebook”, paieškos sistemos „Google” ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Su informacija apie šių paslaugų teikėjų renkamus asmens duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite susipažinti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose.

  SLAPUKAI
  Bendrovė naudoja slapukus. Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį Jums besilankant Svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje). Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o Bendrovė galėtų Jus kaip Bendrovės paslaugų naudotoją atpažinti apsilankius Svetainėje. Slapukų pagalba Bendrovė taip pat gali susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Bendrovės paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia Bendrovei užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, daugiau sužinoti apie Svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą. Svetainėje taip pat naudojami trečiųjų šalių slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad Bendrovė galėtų Jums parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant Svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, Bendrovės pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę.

 • Prenumeruoti naujienlaiškį

  Mūsų restoranas