Naujo vartotojo registracija

Taisyklėmis ir privatumo politika

Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje www.sraigeirvarle taisyklės
1. Sąvokos
1.1. Pardavėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Sraigė ir varlė“, juridinio asmens kodas 302598453, PVM mokėtojo kodas LT100005981519, buveinės registracijos adresas Plytinės g. 29-42, Vilnius, korespondencijos adresas Plytinės g. 29-42, Vilnius.
1.2. Pardavėjo internetinė parduotuvė – Pardavėjui priklausanti elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.sraigeirvarle.lt.
1.3. Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Įsigyjant alkoholinius gėrimus, pirkėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs dvidešimties metų.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Taisyklės – šios prekių pirkimo-pardavimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje taisyklės.
1.6. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Pardavėjo internetine parduotuve.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Kiekvieno prekių pirkimo metu Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Taip patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu- pardavimu Pardavėjo internetinėje parduotuvėje susijusios sąlygos.
2.2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, taip pat patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.
2.3. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių (atsižvelgiant į įstatymų ir (ar) teisės normų pasikeitimus, pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant kitiems objektyviems pagrindams ir t.t.) turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, Taisyklėse nurodydamas paskutinės jų redakcijos datą. Jei pirkėjas buvo pateikęs užsakymą iki sąlygų pakeitimo, jam galioja iki to galiojusios sąlygos, ir tokiomis sąlygomis bus įvykdytas pirkėjo užsakymas.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.

3. Prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkėjas gali įsigyti prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje tiek užsiregistruodamas, t.y. įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, tiek ir nesiregistruodamas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, tiek registruojantis, tiek ir nesiregistruojant, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Užsakymo formoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis.
3.3. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, susipažinęs ir patvirtinęs Taisykles, pasirinkęs apmokėjimo būdą, patvirtina užsakymą.
3.4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra saugoma Pardavėjo internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 kalendoriniai metai. Pirkėjui paprašius raštu, asmeniniai duomenys ištrinami per 3 darbo dienas, nuo tokio prašymo gavimo.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje Taisyklių numatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių užsakymo Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi kitas teises, nurodytas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo internetine parduotuve ir patvirtinęs Taisykles, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už Pardavėjo internetinėje parduotuvėje užsisakytas prekes ir priimti jas Taisyklėse nustatyta tvarka.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas ar žaidimus. Pardavėjas turi teisę, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Sąlygų pakeitimas pasirodo pirmąjame puslapyje klientui užėjus į internetinę parduotuvę. Su pasikeitusiomis akcijų ar žaidimų. sąlygomis pirkėjas gali nesutikti. Jei pirkėjas buvo pateikęs užsakymą iki akcijų ar žaidimų sąlygų pakeitimo, jam galioja iki to galiojusios sąlygos, ir tokiomis sąlygomis bus įvykdytas pirkėjo užsakymas.
6.2. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Pardavėjo internetinės parduotuvės funkcijų veikimą ar jų dalį, taip pat keisti paslaugų, teikiamų Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. Apie pasikeitimus pirkėjas informuojamas iš kart užėjus į elektroninę parduotuvę, išlendančių langų principu. Užsakymai, pateikti iki pasikeitimų įsigaliojimo, vykdomi užsakymo pateikimo dieną galiojusiomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Pardavėjo internetinės parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.4. Pardavėjas, esant galimybei, primena vartotojui, jog jo užsakymas neapmokėtas. Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teisę Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą be papildomo įspėjimo.
6.6. Pardavėjas turi kitas teises, nurodytas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Pardavėjo internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.4. Pardavėjas dės visas pastangas, kad užsakymas būtų laiku ir visa apimtimi įvykdytas. Jei Pardavėjas išimtiniais atvejais: esant objektyviai pagrįstoms priežastims (aplinkybėms), kurių pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, negali pristatyti negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą. Pardavėjas nereikalaus mokėti papildomai, jeigu pakaitinė prekė yra brangesnė, taip pat įsipareigoja grąžinti sumą, viršijančią pakaitinės prekės kainą.
7.5. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
8.1. Prekių kainos Pardavėjo internetinėje parduotuvėje ir suformuotame Pirkėjo užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
8.2. Už Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigyjamas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
8.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
8.2.2. banko pavedimu.
8.3. Kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą arba patvirtinimą apie atliktą apmokėjimą už prekes, patvirtinamas Pirkėjo prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.4. Minimali Pirkėjo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigyjamų prekių krepšelio suma yra 12.99 EUR (įskaitant PVM).

9. Prekių pristatymas
9.1. Prekes Pirkėjui į Pirkėjo nurodytą vietą pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2. Prekės yra pristatomos visoje Lietuvoje.
9.3. Prekių pristatymo kaina perkant nuo 12.99 Eur iki 25 Eur yra 2,90 EUR (įskaitant PVM), perkant nuo 25 Eur iki 47 Eur 1,90 Eur (įskaitant PVM).
9.4. Pirkėjui įsigyjant prekių Pardavėjo internetinėje parduotuvėje už 47 EUR (įskaitant PVM) ir daugiau, prekių pristatymas yra nemokamas.
9.5. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir prekes priimti pats. Priimant prekes, būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir įteiktos asmeniui, laikoma, kad pardavėjo pareiga perduoti daiktus įvykdyta, kai pardavėjas perduoda daiktus pirkėjui valdyt.
9.6. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais, esant objektyviai pagrįstoms priežastims (aplinkybėms), kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, Pardavėjas gali pristatyti prekes ne pasirinkto laiko lango ribose, t. y. prekių pristatymas gali vėluoti. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas neturi galimybės pristatyti prekių per nustatytą terminą ar Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali vienašališkai ir be jokių apribojimų, atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja pingus grąžinti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 d.d.
9.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių ir nenugalimos jėgos aplinkybių.
9.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
9.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
9.10. Ekologiškos prekės pristatomos tik Vilniuje ir Vilniaus rajone, kur pristatymą vykdo pats Pardavėjas. Tokių prekių pavadinimas internetinėje parduotuvėje prasideda žodžiu „ekologiškas (-a)“, arba pavadinime yra žodis "BIO".
10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Kiekvienos Pardavėjo internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą.
10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, atspalviu, ar kitais parametrais gali nežymiai skirtis nuo realaus prekių dydžio, formų, atspalviu ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Jei pirkėjas dėl minėtų priežasčių yra nepatenkintas prekėmis, jis jas gali gražinti per 14d. nuo prekių gavimo dienos, apie tai pranešdamas elektroniniu paštu info@sraigeirvarle.lt.
10.4. Tais atvejais, kai remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
11.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos, taip pat ir iki prekių pristatymo, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz. sutarčių dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas). Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu: info@sraigeirvarle.lt
11.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) Pardavėjui.
11.3. Taisyklių 11.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
11.4. Tinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį režimą, Pirkėjas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@snails.lt.
11.5. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Kai grąžinamos nekokybiškos prekės, visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui, nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo atveju atveju Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
11.6. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba pažeista pakuotė, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo internetine parduotuve.
12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1.Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2.Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3.Visi nesutarimai, kilę tarp Šalių, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo pateiktu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo
prašymą/skundą Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/, o dėl maisto produktų kokybės galima kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą nemokamu telefonu 8 800 40 403 arba pranešti apie nekokybiškus maisto produktus užpildant anketą nuorodoje: https://vmvt.lt/maisto-sauga/kontrole/praneskite-apie-nekokybiskus-maisto-produktus.
13.5.Pardavėjas Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu.
13.6.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
Paskutinė Taisyklių redagavimo data: 2021 01 07

PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA
Lankantis ir/ar registruojantis UAB „Sraigė ir varlė” (toliau – Bendrovė) interneto svetainėje www.sraigeirvarle.lt (toliau – Svetainė), Jūs pateikiate Bendrovei savo asmens duomenis ir suteikiate teisę Bendrovei juos tvarkyti šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Nesutinkant su Politika ar tam tikromis jos nuostatomis, Jūs negalite naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Politikoje pateikiama informacija apie tai, kokius asmens duomenis Bendrovė tvarko, kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai, jų saugojimo terminai, kokios yra Jūsų teisės, bei visa kita su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Bendrovė gali bet kada atnaujinti ar pakeisti Politiką, kurios nauja redakcija įsigalioja nuo paskelbimo Svetainėje momento.
Duomenys apie Bendrovę: UAB „Sraigė ir varlė“, juridinio asmens kodas 302598453, PVM mokėtojo kodas LT100005981519, buveinės adresas Plytinės g. 29-42, Vilnius, www.sraigeirvarle.lt, el.p. info@snails.lt.

BENDROVĖS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TVARKYMO PAGRINDAS, SAUGOJIMO TERMINAS
Asmens duomenys yra bet kokia Bendrovės apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu, t.y. Jūsų vardas, pavardė, lytis, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, IP adresas, Svetainės naršymo ir pirkimo istorija, atsiskaitymo duomenys. Šie duomenys taip pat apima viešai esančius Jūsų asmens duomenis, su kuriais Bendrovė susipažįsta Jums susisiekus su Bendrove per socialinį tinklą „Facebook“ ar atlikus aktyvius veiksmus socialinio tinkle „Facebook“ Bendrovės paskyroje.
Bendrovė renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta žemiau:
Duomenų tvarkymo tikslas – registracija, identifikavimas ir Jūsų aptarnavimas:
Tvarkomi asmens duomenys - Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas
Duomenų tvarkymo terminas - dveji metai nuo kliento paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, siekiant apginti Bendrovės teises ir teisėtus interesus.
Duomenų tvarkymo tikslas – prekių pardavimo ir paslaugų teikimo administravimas:
Tvarkomi asmens duomenys - Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimų istorija
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas
Duomenų tvarkymo terminas - dveji metai nuo kliento paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia siekiant apginti Bendrovės teises ir teisėtus interesus.

JŪSŲ TEISĖS
Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Jūs galite bet kada susisiekti su Bendrove siekiant pasitikslinti, ar Bendrovė tvarko kokius nors Jūsų asmens duomenis, bei pateikti prašymą susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
Teisė ištaisyti asmens duomenis
Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje Bendrovei pateikti asmens duomenys arba jeigu Jūs pastebėjote, kad Bendrovės tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
Teisė atšaukti sutikimą
Tais atvejais, kai Jūsų duomenis Bendrovė tvarko Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad Bendrovė nebegalės suteikti galimybės toliau naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
Teisė pateikti skundą
Jei Jūs manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir/ar gali būti pažeistos, Bendrovė prašo Jūsų nedelsiant kreiptis tiesiogiai Politikoje numatyta tvarka. Bendrovė įsipareigoja dėti visas pastangas, kad išsiaiškinti Jūsų skundo aplinkybes ir per protingą terminą informuoti Jus apie skundo tyrimo eigą ir rezultatą. Jei Bendrovės tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Teisė ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam)
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė ištrintų Jūsų asmens duomenis.
Teisė dėl asmens duomenų perkėlimo
Asmens duomenis, kuriuos Bendrovė tvarko remiantis Jūsų sutikimu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti asmens duomenis mes Jums pateiksime tiesiogiai, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
Norint pasinaudoti bet kuria iš aukščiau nurodytų teisių, prašome Jūsų pateikti Bendrovei rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@snails.lt. Bendrovė įsipareigoja per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl atitinkamos Jūsų teisės įgyvendinimo.

DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS
Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis savo darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams ir/ar kitiems asmenims, padedantiems Bendrovei vykdyti ir administruoti paslaugų Svetainėje teikimą, jei tai būtina tikslams, nurodytiems Politikoje, įgyvendinti.
Bendrovė taip pat gali perduoti Jūsų asmens duomenis socialinio tinklo „Facebook“ valdytojui tuo atveju, kai Jūs prisijungiate prie socialinio tinklo „Facebook“ Bendrovės paskyros.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai 1) tai yra būtina pagal galiojančius teisės aktus arba 2) teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Bendrovės teises, Bendrovės pirkėjų, darbuotojų ir/ar turto saugumą.
Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik Europos Sąjungos teritorijoje ir nebus perduodami trečiosioms valstybėms.

PAPILDOMOS SĄLYGOS
Svetainėje gali būti pateikiama trečiųjų šalių reklama. Tokios trečiosios šalys yra visiškai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus teisės aktų numatytus reikalavimus.
Svetainėje gali būti atskirai pažymėtos informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Jei trečiųjų šalių pranešimuose nėra pateikiama informacija apie Bendrovės parduodamų prekių savybes, Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą informaciją ir už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.
Bendrovė imasi visų priemonių, siekiant užtikrinti valdomos internetinės parduotuvės saugumą. Pirkėjas yra atsakingas už savo slaptažodžio ir pateikiamų asmens duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus, atliekamus su šiais duomenimis (duomenų perdavimą, užsakymų pateikimą ir pan.). Jūs esate atsakingas, kad Bendrovei pateikti Jūsų duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.
Bendrovė naudojasi socialinio tinklo „Facebook”, paieškos sistemos „Google” ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Su informacija apie šių paslaugų teikėjų renkamus asmens duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite susipažinti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose.

SLAPUKAI
Bendrovė naudoja slapukus. Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį Jums besilankant Svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje). Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o Bendrovė galėtų Jus kaip Bendrovės paslaugų naudotoją atpažinti apsilankius Svetainėje. Slapukų pagalba Bendrovė taip pat gali susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Bendrovės paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia Bendrovei užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, daugiau sužinoti apie Svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą. Svetainėje taip pat naudojami trečiųjų šalių slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad Bendrovė galėtų Jums parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant Svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, Bendrovės pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę. 

Registruotis